Edith Södergran‐sällskapets årsmöte hålls tisdagen den 16 maj 2017 kl. 18.00. Platsen är Richardsgatans bibliotek, Grupparbetsrum, Richardsgatan 3, 00130 Helsingfors.

Föredragningslistan för årsmötet bifogas (nedan) samt verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och förslaget till nya stadgar. Bokslut fås på begäran.

Efter årsmötet får vi höra Rose-Marie Malm läsa Södergrandikter.

Varmt välkommen!

Föredragningslista för årsmötet 16/5 2017

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
 5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande för 2016 presenteras.
 6. Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
 7. Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifternas storlek för 2017 fastställs.
 8. Val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.
 9. Val av verksamhetsgranskare samt dennes suppleant.
 10. Beslut fattas om ändring av föreningens stadgar.
 11. Mötet avslutas.

Medlemsbrev 1/2017

I de stora skogarna gick jag länge vilse,
jag sökte sagorna, min barndom hört …
—ur ”I de stora skogarna” (Dikter 1916)

Bästa medlem i Edith Södergran-sällskapet!

Diktstrofen ovan är en inbjudan till den poesitävling för unga som utlystes på Bokkalaset i Ekenäs i höstas. Inbjudan lyder:

År 2016 har det gått 100 år sedan poeten Edith Södergran debuterade med samlingen Dikter. Edith Södergran-sällskapet uppmärksammar detta genom att utlysa poesitävlingen Lilla Edith för unga i Finland födda åren 1998–2003. Temat för tävlingen är resan och vandringen. Temat får tolkas fritt.

Bidrag tas emot till den 31 maj 2017. En jury på två personer väljer ut tre pristagare som bjuds in till Helsingfors bokmässa i oktober 2017 för prisutdelning, då vi också kommer att få höra vinnarna läsa sina egna dikte.

Årsmötet 2017

Som bilaga till det här medlemsbrevet finns en kallelse till årsmötet tisdagen den 16 maj kl. 18. Plats: Richardsgatans bibliotek, Grupparbetsrum, Richardsgatan 3, 00130 Helsingfors. – Efter årsmötet fortsätter programmet med diktläsning. Vi får höra Rose-Marie Malm läsa Södergrandikter.
Kom med!

I år är det 125 år sedan Edith Södergran föddes, den 4 april 1892, i S:t Petersburg. Födelsedagen uppmärksammades av Svenska litteratursällskapet i Finland med en kort video på YouTube och Facebook. I Sverige uppmärksammades dagen med artiklar i många tidningar. – Den 4 april 2017 gav Bonnier Audio ut ljudboken Dikter i urval där skådespelerskan Kerstin Andersson läser Edith Södergrans dikter.

Hemsidan och Facebook-sidan

Sällskapets hemsida har förnyats! Nu är sidan lättläst och snygg! På hemsidan och Facebook-sidan finns den senaste informationen om verksamheten och länkar till evenemang m.m. som har anknytning till Edith Södergran.

Din e-postadress

Vi vill spara på miljön och föreningens ekonomi då det gäller medlemsutskicken. Varje e-postadress betyder inbesparingar i papper, kopiering, frimärken – och i arbetstid.

Skicka alltså din e-postadress redan idag till sodergransallskapet@gmail.com

Idéer och tips

Styrelsen tar emot idéer och förslag kring hur bl.a. programverksamheten kan utvecklas. Det kan gälla seminarier, föreläsningar, resor/resmål, musikevenemang/konserter – ja nästan vad som helst! Skicka dina förslag till sodergransallskapet@gmail.com

Meddela också om du är intresserad av att jobba aktivt för föreningen. Styrelsen söker nya krafter som har tid och idéer.

Med vänliga hälsningar,

Sebastian Köhler, ordf.
Barbara Rosenqvist-Pettersson, sekr.

Foto: Edith Södergran, Svenska litteratursällskapet i Finland