Antagna vid sällskapets föreningsmöte den 16 maj 2017 och godkända av Patent- och registerstyrelsen den 21 juli 2017.

§1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Edith Södergran-sällskapet och hemorten är Helsingfors.

§2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja intresset för författaren Edith Södergran, att öka kännedomen om Edith Södergrans diktning och att uppmärksamma forskning samt litterär och annan konstnärlig produktion med anknytning till Edith Södergrans författarskap eller liv.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • arrangera föreläsningar, seminarier och exkursioner.

 • utdela två stipendier: 1) Edith Södergran-priset, som riktar sig till Södergranforskare eller författare, musiker, konstnärer och andra personer som verkat i Edith Södergrans anda; 2) Lilla Edith-priset, som riktar sig till ungdomar i skolor och läroinrättningar.

 • bedriva informations- och publikationsverksamhet.

 • samarbeta med andra litterära sällskap.

§3 Medlemmar

Var och en som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

§4 Anslutnings- och medlemsavgift

Höstmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas ut från medlemmarna.

§5 Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och 2–6 andra ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter som alla utses vid höstmötet. Föreningens ordförande väljs för ett år åt gången, övriga styrelsemedlemmar och suppleanterna väljs för två år med växelvis avgång. Avgående styrelsemedlem kan återväljas. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

§6 Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.

§7 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

§8 Föreningens möten

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls i januari–maj och höstmöte i september–december på en av styrelsen närmare fastställd dag. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

§9 Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post, e-post eller textmeddelande.

§10 Ordinarie möten

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas.

 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

 4. Föredragningslistan för mötet godkänns.

 5. Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras.

 6. Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.

 7. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas.

 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

 4. Föredragningslistan för mötet godkänns.

 5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs.

 6. Val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.

 7. Val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant.

 8. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte ska hen skriftligen meddela styrelsen detta i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§11 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning (t.ex. kan tillgångarna tillfalla Finlands svenska författareförening rf). Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma ändamål.