Antagna vid sällskapets stiftande möte 13 augusti 2008.

§1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Edith Södergran-sällskapet och hemorten är Helsingfors.

§2 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING OCH ÄNDAMÅL

Föreningens målsättning är att uppmärksamma lyrikern Edith Södergrans liv och diktning genom seminarier, exkursioner och information via massmedia. Föreningens ändamål är att av influtna medlemsavgifter, eventuella bidrag från fonder och andra medel utdela stipendier till svenskspråkiga lyriker eller till Södergranforskare. Stipendiets namn är Edith Södergran-priset.

§3 MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN

Medlem i föreningen blir envar som erlägger medlemsavgift, som fastställts på föreningens årsmöte. Styrelsen godkänner medlemmarna.

§4 STYRELSEN

På årsmötet som hålls senast inom juni månad, väljs en styrelse bestående av sex ordinarie ledamöter av vilka hälften avgår, första gången genom lottning, samt två suppleanter, av vilka en avgår första gången genom lottning. Föreningens ordförande väljs på årsmötet för ett år åt gången. Föreningens styrelse tillträder omgående efter årsmötet.

I övrigt konstituerar sig styrelsen inom sig. Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande.

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande samt av två personer, vilka styrelsen utser inom sig. Styrelsen åligger att företräda föreningens intressen; att omhänderta föreningens tillgångar och räkenskaper; att till årsmötet uppgöra verksamhetsplan och budget för kommande år samt avge verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året.

§5 FÖRENINGENS EKONOMI

Föreningens räkenskapsår avslutas kalenderårsvis. Föreningen väljer på årsmötet två revisorer och suppleanter för dessa.

§6 KALLELSE TILL MÖTEN

Lallelse till föreningsmöten skall ske minst 14 dagar i förväg genom annons i tidskriften Horisont eller genom medlemscirkulär.

§7 ÅRSMÖTE

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

  1. Mötet öppnas.

  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

  4. Föredragningslistan för mötet godkänns.

  5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras.

  6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga.

  7. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs.

  8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.

  9. Val av två revisorer samt deras suppleanter.

  10. Övriga i möteskallelsen nämna ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§8 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande möten, varvid två tredjedelar av de närvarande skall vara ense om beslutet. Eventuella tillgångar tillfaller Finlands Svenska Författareförening r.f.